HEM OCH BOENDE


SOCIALSTYRELSENS ÄLDREGUIDE

I Äldreguiden kan du jämföra kommunernas äldreomsorg och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dagverksamheter. Äldreguiden bidrar med information om verksamheterna och kan utgöra ett stöd vid val av exempelvis äldreboende.
Äldreguiden har presenterats årligen sedan 2008 och har tidigare haft både äldre och verksamheter som målgrupp. Från och med nästa publicering, i maj 2013, kommer Äldreguiden att enbart rikta sig till äldre och deras närstående.


Vill du ta reda på hur det ser ut i din kommun går du till Äldreguiden och kollar.
 
Aleris har använt sig av Äldreguiden
Ett företag som kollat lite statistik och jämfört sina egna resultat med andra är Aleris, verksamt huvudsakligen i Stockholmsområdet.
 
I arbetet med att ta fram Aleris Omsorgs kvalitetsbokslut för 2012 har företaget bearbetat statistik från Äldreguiden. Resultatet visar att Aleris hemtjänst och äldreboende är bättre än genomsnittet för riket inom åtta av tolv uppmätta områden. Bland dessa återfinns riskbedömning avseende fall, trycksår och undernäring. Här fick Aleris 64 (fall), 63 (trycksår) respektive 67 poäng (undernäring) i Äldreguiden, jämfört med 63, 57 och 61, som var snittvärden för hela landet.
 
–  Att vi ligger över genomsnittet inom åtta av de tolv områden som Socialstyrelsen mäter visar att vårt långsiktiga kvalitetsarbete resulterar i en äldreomsorg där de gamla har en rikare vardag och mår bättre, samtidigt som deras anhöriga kan känna sig trygga. Kvalitetsarbetet har bland annat utmynnat i en vårdfilosofi som innebär att våra medarbetare alltid ska se det friska hos de äldre och ständigt stimulera deras vilja till delaktighet i sin vård, säger Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg.
 
Undersköterskor utbildas vid Karolinska institutet
Hon lyfter speciellt fram de utbildningssatsningar som görs inom Aleris som en förklaring till den förbättrade kvaliteten. En av dessa är det unika samarbete som Aleris och Karolinska Institutet inledde 2012 kring vidareutbildning av undersköterskor. Utbildningen berättigar till 15 högskolepoäng och ger studenterna fördjupade kunskaper om bland annat hälsoprevention, geriatrisk omvårdnad, äldre och läkemedel samt hur man ger äldre en mer meningsfull vardag. Under 2012 gick 55 undersköterskor utbildningen, och lika många planeras att göra det i år.
 
–  Mig veterligen är Aleris ensamt om det samarbete som vi har med KI. Välutbildade medarbetare som har möjlighet att använda hela sitt kunnande i omvårdnaden av de äldre är den enskilt viktigaste faktorn för en äldreomsorg av högsta klass, säger Anne-Marie Svensson.